Štetni događaj

Štetni događaj možete prijaviti preporučenom pošiljkom na adresu:
Advokatska kancelarija Stojanović
ul. Ćirila i Metodija 33/10,
18000 Niš ili
elektronskim putem na e-mail: bata@advokatbata.co.rs
U obavezi ste da uz svaku prijavu nezgode dostavite Vašu adresu, kontakt telefone i e-mail, kao i potrebnu dokumentaciju u po jednoj fotokopiji za svaki poseban dokument. Na osnovu dostavljene dokumentacije pružamo Vam stručnu i profesionalnu analizu i obradu zahteva. Štetni događaj može da prijavi i štetnik (lice koje je izazvalo nezgodu) a pod uslovom da je zainteresovano da ga advokatska kancelarija stručno zastupa u postupcima  iz štetnog događaja.

Prijava i naknada štete

Povređeni ste u saobraćajnoj nesreći (kao vozač, suvozač, putnik ili pešak), na javnoj površini, na javnom skupu ili na radnom mestu, a niste naplatili adekvatnu naknadu.

Tu je za Vas Advokatska kancelarija Stojanović kao pravno lice osposobljeno za brzo isposlovanje naknade štete na najpovoljnije i pravične iznose.

Advokatska kancelarija Stojanović je mesto gde ćete na brz, efikasan i profesionalan način, uz pažljiv pristup svakom oštećenom, najbrže započeti i privesti kraju ostvarenje Vašeg odštetnog zahteva. 
Pružićemo Vam stručnu pomoć za ostvarivanje vašeg odštetnog zahteva, pomoć pri ishodovanju potrebne medicinske dokumentacije i prikupljanju dokaza vezanih za osnovanost Vašeg zahteva. Blagovremeno ćemo Vas obaveštavati o svim bitnim detaljima o toku odštetnog postupka, i konačno, u skladu sa Vašim zahtevima ćemo uspešno, i u najkraćem mogućem vremenu, omogućiti da se postupak po zahtevu za naknadu štete dovrši a vi dobijete najpovoljniji iznos pravične novčane naknade.

Naša stručna pomoć Vam je dostupna 24 časa na dan, sedam dana u nedelji, uz jednostavan poziv na telefon 018 / 209 122 ili slanjem email-a na bata@advokatbata.co.rs oko pomoći kod odštetnog zahteva i dogovora o dolasku u naše poslovne prostorije u Nišu, u ulici Vožda Karađorđa 7/4 radi popunjavanja obrasca i prikupljanja potrebne dokumentacije radi ostvarivanja naknade štete. Štetni događaj možete prijaviti preporučenom pošiljkom na adresu Advokatska kancelarija Stojanović. ul. Vožda Karađorđa br. 7/4, 18000 Niš ili elektronskim putem na e-mail: bata@advokatbata.co.rs. U obavezi ste da uz svaku prijavu nezgode dostavite Vašu adresu, kontakt telefone i e-mail, kao i potrebnu dokumentaciju u po jednoj fotokopiji za svaki poseban dokument. Na osnovu dostavljene dokumentacije pružamo Vam stručnu i profesionalnu analizu i obradu zahteva.

Štetni događaj može da prijavi i štetnik (lice koje je izazvalo nezgodu) a pod uslovom da je zainteresovano da ga advokatska kancelarija stručno zastupa u postupcima  iz štetnog događaja.

Postupak po vašem odštetnom zahtevu

Po prijemu Vašeg predmeta vršimo stručnu obradu od strane stručnih lica za potrebnu oblast

Pre pokretanja vansudskog ili sudskog postupka u vezi štetnog događaja, obaveštavamo Vas o rezultatu izvršenje stručne analize štetnog događaja, kao i o iznosu koji možete da ostvarite u  vansudskom ili sudskom postupku naknade štete, sa stručnim objašnjenjem celog toka postupka.

Ako sa Vama postignemo dogovor za zastupanje u Vašem predmetu, pristupamo potpisivanju sudskog punomoćja o zastupanju advokatske kancelarije Stojanović i ugovora o zastupanja, a posle potpisivanja punomoćja i ugovora o zastupanju, pokrećemo navedene postupke. U potpisanom punomoćju i ugovoru stoji da advokatska kancelarija finansira ceo postupak naknade štete sa izjavom da ako ne uspemo da nadoknadimo štetu, tada Vi niste u obavezi da nam nadoknadite troškove postupka koje smo imali. Ako uspemo u postupku naknade štete, Vi se u ugovoru obavezujete da od isplaćenog iznosa odbijete priznate troškove zastupanja advokatske kancelarije i ugovornu nagradu. U toku pokrenutog postupka obaveštavamo Vas o toku postupka i ne potpisujemo vansudska i sudska poravnanja bez Vaše saglasnosti. To znači da Vas pre potpisivanja vansudskog ili sudskog poravnanja obaveštavamo o ponuđenim iznosima, a uz obaveštenje dajemo Vam i stručne sugestije.

Postupak analize

Analizu Vašeg predmeta vršimo stručno sa ciljem da  Vam prikažemo celokupno stanje Vašeg predmeta kako biste dobili najbolje rešenje u postupku naknade štete

Dostavljenu dokumentaciju stručno ocenjujemo i analiziramo uz saradnju profesionalnog tima eminentnih stručnjaka iz Srbije i okruženja i uz primenu najnovijih računarskih programa za simulaciju i rekonstrukciju saobraćajnih nezgoda. U advokatskoj kancelariji možete dobiti elektronski prikaz toka nezgode sa posebnom analizom svakog učesnika nezgode. Ova analiza omogućuje da se uverite ko je izazvao nezgodu i da li postoji Vaš doprinos za nastanak nezgode, koliki je taj doprinos i slično. Određivanje doprinosa za nastanak nezgode je bitan zbog iznosa naknade štete iz štetnog događaja. To znači ako ste doprineli na primer sa 30% u nastanku nezgode taj procenat su umanjuje od konačne naknade štete.

Kada završimo ocenu Vašeg predmeta pokrećemo van sudski ili sudski postupak naknade štete.

Postupci po realizaciji zahteva

Postupka naplate štete pokrećemo i realizujemo u što kraćem vremenskom intervalu a uz najpovoljniju naknade štete iz štetnog događaja, za oštećenog.

Dokumentacija

Za ostvarivanje prava za naknadu štete potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

 • Zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode sa izjavama učesnika i skicom lica mesta ili bilo koji dokaz o osnovu odštetnog zahteva (sudska odluka suda  ili rešenje sudije za prekršaje, nalaz i mišljenje veštaka saobraćajno tehničke struke u istražnom postupku).
 • Podaci o vozaču koji je izazvao nezgodu, vlasniku vozila, podaci o vozilu kojim je izazvana nezgoda a mi ćemo obezbediti broj polise i osiguravajuće društvo kod koga je vozilo bilo osigurano u vreme nezgode.
 • Dokumentacija o povredama koje ste pretrpeli (otpustna lista sa epikrizom, izveštaj lekara specijaliste, računi o kupovini lekova i pomagala u vezi nezgode, izveštaj komisije, zdravstveni karton, kao i ostalu dokumentaciju vezanu za zdravstveno stanje i rehabilitaciju)
 • Dokumentaciju o sprečenosti za rad, potvrdu o visini zarade ostvarene u poslednja tri meseca pre saobraćajne nezgode kao i visinu primanja tokom perioda sprečenosti za rad
 • Ostale dokaze o neostvarenim prihodima u periodu sprečenosti za rad (dnevnice, nagrade, račune i slično)
 • Dokazi o mogućoj materijalnoj šteti (uništena odeća, mobilni telefon, pokretne stvari  laptop i slično).
 • Dokazi o šteti u aktivnostima kao što su: hobi, sport, studije, muzika i slično.
 • List povrede na radu ako je došlo do povrede na radu.
 • Kod štetnog događaja sa smrtnim ishodom, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih.

Obrazac

Advokatska kancelarija Stojanović Vam nudi besplatne pravne savete koje možete poslati:

 • elektronskim putem preko obrasca;
 • na adresu Advokatska kancelarija Stojanović, ulica Ćirila i Metodija 33/10, 18000 Niš ili
 • na telefon 018/209-122.

Na postavljena pitanja dostavićemo Vam odgovore.

 • Zadobili ste povrede.

 • Kako da nadoknadite štetu bez troškova?

 • Sve je na nama!

Simulacija nezgoda
Virtual crash

Vremenska prognoza

Kursna lista

Stanje na berzi

Najnovije vesti